אישור כיבוי אש לעסק

מהו אישור כיבוי אש לעסק?

חוק רישוי עסקים(תשכ”ח- 1968), מחייב עסקים רבים ברישיון. קבלת הרישיון הינה לאחר קבלת רישיון עסק ממספר גורמים – רשויות המס, משרדי ממשלה רלוונטיים, ובהתאם לסוג העסק- גם אישור מנציבות כבאות והצלה.

מצד אחד, אמנם יש מגמה בשנים הארונות של הקלה בתהליך(רפורמה).  במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. 

אולם, לכל שאר העסקים, קבלת אישור כיבוי אש לעסק הינה תהליך מחויב, הכולל בתוכו הכנות מפורטות וביקורת בפועל בעסק(נציבות כבאות והצלה ).

חברתנו מסייעת בתהליך הרישוי על ידי הציוד המתאים לסוג העסק, בדיקת תקינות ואחזקה והסבר על התהליך.

תהליך הוצאת אישור כיבוי אש

הכנות – ביצוע סידורי כבאות בעסק

העסק מבצע את  סידורי הכבאות הנדרשים בו בהתאם למפרט הדרישות המקצועיות של כבאות והצלה לישראל.

 הגשת בקשה

בקשה קבלת רישיון עסק חדש או לחידוש רישיון עסק קיים לרשות הרישוי, למשל הרשות המקומית. יחד עם המסמכים הדרושים, הבקשה לאישור כיבוי אש לעסק מוגשת גם לרשות כבאות והצלה.

ביקור מפקח בטיחות אש בעסק

הבקשה מועברת מהרשות המקומית לבדיקת מפקח בטיחות אש בתחנת הכיבוי. ככלל, המפקח יבצע ביקורת בעסק לבחינה האם בוצעו כל סידורי בטיחות האש וההצלה הנדרשים. הביקורת בעסק מחוייבת בתשלום אגרה בגין ביקורת ציוד מקרקעין. אם העסק עומד בדרישות, יוציא מפקח הבטיחות אישור, באם לא- תבוצע ביקורת חוזרת לבדיקת עמידה בדרישות הכבאות.

מתן אישור או סירוב למתן אישור כיבוי אש לעסק  עסק ואפשרות השגה

אם עמד העסק בכל דרישות הכבאות – יינתן לו אישור כבאות, ויומלץ לרשות המקומית על מתן רישיון עסק או חידושו. אם גם לאחר ביקורת חוזרת, לא עמד עסק בכל דרישות הכבאות, תחליט כבאות והצלה לישראל כיצד לפעול, ובהתאם לנסיבות עשוייה להעביר לרשות המקומית סירוב למתן רישיון עסק. לבעל העסק ניתנת אפשרות להשיג על ההחלטה מול גורמי הכבאות.

מה נדרש להגיש לצורך קבלת אישור כיבוי אש לעסק?

כתלות בסוג העסק, נדרשים מסמכים שונים להגשה. הם כוללים בדרך כלל פרטים כגון:
סקיצה/תכנית מבנה של העסק עם פירוט של לוחות חשמל, ציוד כיבוי אש, פתחים ויציאות, מערכת גז ,מערכת מים לכיבוי,מנדפים ומערכות מיזוג אוויר וסוגי חומרי בניה.גם נדרש את מהות העסק המתוכנן, מיקומו, הפעילות העסקית הצפויה, תיאור האוכלוסייה שתאייש אותו (עובדים, לקוחות) ושעות פעילות

רשימת הסידורים לצורך קבלת אישור כיבוי אש לעסק

כתלות בסוג העסק, הסידורים לנושא כיבוי אש מוגדרים בצורה מפורטת באתר כבאות והצלה(רשימת סידורים). העסקים מחולקים לקטגוריות- ולכל אחת מוגדר באלו תנאים ניתן בכלל להגיש תצהיר, על פי הרפורמה שהוגדרה, ובאלו נדרש ביקור מפקח, והסידורים והציוד שנדרש שיהיו.

חברת על בוער מתמחה בארונות כיבוי אש, גלגלון לכיבוי אש לעסק ועוד.

התקשרו לייעוץ חינם